ازبيلت (as built) در لغت به معنای  “همانگونه كه ساخته شده” است و در معناي فني به نقشه هایی گفته می شود که از وضعیت موجود و اجرا شده بنا در هر چهار گرایش معماری سازه و تاسیسات برقی و مکانیکی برداشت می شود و معمولا با نقشه های اجرایی متفاوت است.

غالبا کارفرما (بسته به اهمیت و بزرگی) در انتهای هر فاز از پیمانکار درخواست نقشه های ازبیلت را می کند تا برای اجرای مراحل بعد مورد استفاده قرار دهد.

این نقشه ها توسط مجری ذیصلاح تهیه و تایید شده و سپس به طراح  و ناظر پروژه جهت بررسی تحویل می گردد.

"تهیه نقشه های ازبیلت در زمان صدور پایان کار الزامی است."

نقشه های های ازبیلت به دو علت تهیه می گردد:

  1. خطای حین اجرا

به عنوان مثال در پروژه ای پس از برداشت نقشه های ازبیلت فونداسیون مشخص شد در یکی از آکس ها محور ستون به اندازه دو سانتی متر از موقعیت اصلی خود جابجا اجرا شده است. بنابراین برای تهیه نقشه های شاپ دراوینگ از نقشه های ازبیلت فونداسیون استفاده شده تا تغییر فوق لحاظ گردد.

  1. تغییرات اعمال شده قبل و حین اجرا بر روی نقشه های اجرایی با تایید کارفرما

به عنوان مثال در اجرای یک خط انتقال آب در داخل شهر، قبل از اجرا متوجه وجود تاسیسات دیگر در تراز خط اجرایی (طبق نقشه ها) شدیم و به همین خاطر باید ارتفاع خط تغییر کند و این کار باعث تغییر نقشه ها می گردد و برای همین نقشه همچون ساخت تهیه می گردد تا ارتفاع واقعی خط لوله برای نگهداری و تعمیرات معلوم باشد.