1.کارت شناسايي آزمون بهمن ماه 97 بر روي وب سايت آزمونها به نشاني (www.inbr.ir) ارائه مي گردد که هر يک از داوطلبان با وارد نمودن مشخصات مربوطه ميتوانند پرينت کارت شناسايي آزمون خود را تهيه نماييد.
2.داوطلبين شرکت در آزمون بهمن ماه 97 مطابق با راهنماي شرکت در آزمون ، در صورتي که در روز آزمون کارت شناسايي آزمون و کارت عضويت سازمان استان و يا کارت شناسايي معتبر عکسدار را به همراه نداشته باشند، حتي با ارائه تاييديه ثبت نام مجاز به شرکت در جلسه آزمون نمي باشند.
3. درهاي ورود به جلسه آزمون صبح، ساعت 8:00 و آزمون بعد از ظهر ساعت 14 بسته خواهد شد. لذا کليه داوطلبان بايد قبل از بسته شدن درهاي ورودي، در محل حوزه امتحاني ذيربط حاضر باشند. هر گونه تاخير در ورود به جلسه غيبت تلقي شده و از شرکت داوطلب در آزمون بعد از ساعت شروع آزمون ممانعت خواهد شد.
4.رد و بدل کردن هرگونه يادداشت ، جزوه ، کتاب و ماشين حساب توسط داوطلبان در جلسه آزمون اکيداً ممنوع است.
5.استفاده از کتاب و جزوه در جلسه آزمون مجاز مي باشد، ولي امانت گرفتن جزوه و کتاب وگرفتن هر نوع يادداشت از ساير داوطلبان در محل آزمون اکيداً ممنوع مي باشد و در صورت مشاهده موارد مذکور، ضمن ثبت در صورتجلسه ثبت تخلف، پاسخنامه مربوطه تصحيح نخواهد شد.
6.استفاده از رايانه کيفي (laptop) ، ماشين حساب هاي مهندسي داراي قابليت هاي استفاده از سيم کارت و تلفن و يا حافظه جانبي، تبلت، ساعت هوشمند و ساير وسايل هاي الکترونيکي با عملکرد مشابه در جلسه آزمون اکيداً ممنوع بوده و تخلف محسوب مي شود.
7. استفاده از ميز نور، شيشه، کاربن و ساير وسايل مشابه در جلسه آزمون ممنوع مي باشد.
8. هرگونه تبادل اطلاعات، ايجاد مزاحمت براي سايرين، ايجاد بي نظمي در جلسه آزمون، خارج کردن پاسخنامه و دفترچه هاي سوالات و ... طبق آيين نامه داخلي برگزاري آزمون ها به عنوان تخلف محسوب شده و با متخلفان مطابق با ضوابط و مقررات برخورد خواهد شد.
تذکر مهمبه استناد دستورالعمل نحوه رسيدگي به تخلفات داوطلبان آزمون هاي صدور پروانه اشتغال بکار مهندسي، چنانچه مصاديق تقلب و تخلف مطابق مفاد دستورالعمل مذکور براي داوطلبي محرز شود و يا توسط عوامل اجرايي صورتجلسه ثبت تخلف تنظيم گردد، برابر ضوابط ضمن ابطال نتيجه آزمون مورد نظر، محروميت از آزمون هاي آتي از يک يا ده دوره آزمون ( بسته به مورد ) منظور خواهد شد.
-
حداقل دوره محروميت براي موراد تخلف ناشي از وسايل الکترونيکي غيرمجاز نظير دوربين، تلفن همراه، تبلت، لپ تاپ، ساعت هوشمند و ...  و تخلف هاي سازماندهي شده گروهي، محروميت شرکت در 5 دوره آتي آزمون هاي ورود به حرفه خواهد بود.
-    
جهت اطلاع بيشتر از شرايط برگزاري آزمون، قسمت راهنماي شرکت در جلسه آزمون بهمن ماه 1397 در سايت(www.inbr.ir) قبل از حضور در جلسه آزمون توسط داوطلبين محترم،  مطالعه گردد.