به اطلاع اعضاي محترم سازمان مي رساند براساس مصوبه جديد هيات چهار نفره استان و همچنين مصوبه هيات مديره سازمان، تعرفه سال 1398 (جديد) از روز چهارشنبه مورخ 30-11-98 اجرايي مي شود. لذا پذيرش نقشه ها با تعرفه جاري حداکثر تا پايان وقت اداري روزسه شنبه مورخ 29-11-98 بوده و نقشه هايي که فاقد کد قطعي تا زمان مذکور باشند از سيستم اتوماسيون حذف خواهند شد. لازم به ذکر است مهلت واريزمالي پروژه ها تا ساعت 24 مورخ 29-11-98 بوده و پرداختيهاي پس از آن عودت داده شده و پروژه هاي فاقد واريزي مالي از سيستم اتوماسيون حذف خواهند شد.